مراسم آغاز سال تحصیلی 87-86 و استقبال از دانشجویان ورودی جدید