کاروان راهیان نور (بازدید دانشجویان از مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس )