گروه مهندسی کامپیوتر مرکز

مدیر گروه کامپیوتر : مهندس مریم محبتی 

چارت رشته های تحصیلی گروه کامپیوتر :